Prosimy o zgłaszanie reklamacji poprzez informację zwrotną.

zwrot@Lux-Drawland.online


Reklamacje

1. Sprzedawca odpowiada względem Kupującego jeżeli rzecz sprzedana na wadę fizyczną lub prawną (Rękojmia), wedle reguł określonych ustawą Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm., a zatem Reklamacja towaru może nastąpić ze względu na wadę fizyczną, którą polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową lub ze względu na wadę prawną, w szczególności jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej.

2. W celu złożenia reklamacji Kupujący proszony jest o odesłanie rzeczy na adres Sprzedawcy: Lux-Drawland, Beata Lamecka ul.Legionów86/6A ,90-762 Łódź, z dopiskiem „REKLAMACJA” na kopercie.

3. W związku z dokonaniem reklamacji Klient proszony jest o informację na adres zwrot@Lux-Drawland.online

4. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni licząc od dnia złożenia reklamacji wraz z opisem przyczyny reklamacji i żądaniem Klienta.

5. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji towar zostanie odesłany do Klienta wraz z opinią o niezasadności reklamacji.

6. W przypadku uznania reklamacji Klient wybiera opcję naprawy: – doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową poprzez wymianę towaru na nowy, – doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę towaru.


Wymiany


1. W sklepie Lux-Drawland wymiana produktów jest niemożliwa - byłoby to zbyt skomplikowane zarówno dla nas, jak i naszych klientów.

2. Należy dokonać zwrotu niepasującego produktu i zamówić nowy w odrębnym zamówieniu, tak będzie najlepiej!

3. Więcej informacji na temat dokonania zwrotu znajdą Państwo wyżej, w punkcie "Prawo odstąpienia od umowy".

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

  1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
    1. Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
    2. Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
    3. Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.
    4. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.